Thelonious Monk Quartet with John Coltrane: Live

B000Av2Gce.01. Sclzzzzzzz